Jinxd
9月11日 19:22
关注

“ 我一直在赌,赌你什么时候会来找我
赌我在你心中的分量,赌我自己会不会忍不住去找你”             
                                     ——网易云音乐热评《easy》 


#朋友圈背景图#文字句子#心情配图#

#手写句子底图#情话#

【Jinxd】

评论
收藏
更多