rwby

1584张图片 · 

《RWBY》(发音同Ruby)是一部在2013年7月首播的原创网络动画。R、W、B、Y 分别是英语红白黑黄的首字母,代表的分别是四位女主角的主题色。

收藏
rwby
2
8
rwby
2
19
rwby
2
1
rwby
0
8
rwby
1
3
rwby
3
7
rwby
0
2
rwby
1
1
rwby
1
3
rwby
1
3
rwby
1
6
rwby
0
0
rwby
0
1
rwby
1
6
rwby
1
4
rwby
4
13
rwby
1
4
rwby
1
3
rwby
2
2
rwby
0
1
rwby
1
1
rwby
0
0
rwby
0
1
rwby
0
1
《RWBY》(发音同Ruby)是一部在2013年7月首播的原创网络动画。R、W、B、Y 分别是英语红白黑黄的首字母,代表的分别是四位女主角的主题色。
专辑名*
描述
标签
Tips:多个标签用逗号或回车键隔开,最多添加5个标签