BlackPink

535张图片 · 

图源网络
侵删

收藏
♡ Jennie Kim(金珍妮)
0
8
♡ Jennie Kim(金珍妮)
1
7
Jennie&Rosé
1
8
Jisoo&Jennie
0
4
Jennie&Jisoo
0
8
Jennie&Jisoo
0
9
Jisoo&Jennie
0
7
Jisoo&Jennie
0
9
BLACKPINK
0
20
JISOO&JENNIE
1
2
Jennie&Rosé
1
6
''无人做你的光芒 那就自己照亮前方'' Jennie 金智妮//二转标明ID 原「dt. 林括」
1
0
BLACKPINK
0
15
BLACKPINK
0
8
jennie耀眼星河
0
5
jennie耀眼星河
0
5
图源网络 侵删
专辑名*
描述
标签
Tips:多个标签用逗号或回车键隔开,最多添加5个标签