<p><link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://cdn.duitang.com/css/free/p/event50.css?4" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.duitang.com/js/free/p/slideshow.js?26"></script> </p> <p class="dn"><img id="forshareimg" src="http://cdn.duitang.com/uploads/people/201210/19/20121019154155_Z8rMA.jpeg" /></p> <div id="controler" class="clr"></div> <p><a id="nextbtn" class="slidebtn" href="#">&nbsp;</a> <a id="prebtn" class="slidebtn" href="#">&nbsp;</a></p> <div id="horislider-wrap" scroller=""> <div id="horislider" class="magnifypic noorder clr"> <div class="unitzeroa unitzero"> <h1><span class="red">堆</span><span class="blue">糖</span> X 天工之城</h1> <h2>有心的手,DIY手工展</h2> <p>曾经我们的祖先用手创造工具,采摘食物,缝补衣物,捏泥成形&hellip;&hellip;如今机器取代了手。我们的手变成只会敲打键盘,按动电钮,我们的手失去了创造的乐园,于是如同现代社会人们回归自然,渴望无污染原生态的生活,大家开始思考找寻真正的智慧所在,即DIY:&ldquo;DO IT YOURSELF&rdquo;,就是自己做。DIY推进手的解放,让它从机器的奴隶变成创造的主人,成为有心的手。</p> <div><a href="http://www.duitang.com/people/1723112804/" target="_blank">天工之城</a> <div>天工之城,国内第一家以建立最完善手工DIY平台为目的,在全国范围内推动手工DIY产业的机构,宣导手工DIY的休闲生活方式,垂直整合手工、创意设计、传统工艺、教育、公益、产业,搭建沟通桥梁。</div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"></div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576202/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017165557_KdXV5.jpeg" /></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">想要</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576313/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017165755_zwNAY.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576326/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017165802_sfkkf.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576344/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017165810_kMRji.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576457/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017165927_vNhaW.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left left-1"></div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576839/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170246_NcxN4.jpeg" /></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">想要</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576824/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170238_hxBwH.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576808/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170230_m8YKX.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576759/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170145_UJwW8.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576791/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170223_Twx2R.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left left-1"></div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576862/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170255_JEwR8.jpeg" /></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">想要</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576676/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170119_nc2A5.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576655/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170111_LEHUR.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49800257/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/19/20121019142936_ewadE.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49576707/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170139_CRSw2.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left left-2"></div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577536/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170928_MkhLC.jpeg" /></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">想要</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577517/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170918_dUJMK.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577510/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170912_UtQ2L.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577497/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170905_8ARHi.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577482/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170858_NjftC.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left left-3"></div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577644/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171030_C8ei4.jpeg" /></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">想要</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577608/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171004_3VK3Z.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577584/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170956_HHzCy.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577573/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170948_BGzhJ.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577558/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017170941_Xtfft.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left left-4"></div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577726/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171119_YXkmw.jpeg" /></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">想要</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577716/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171114_vjkr4.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577692/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171058_8LNs4.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577674/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171052_VKEvM.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577704/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171107_xFrJK.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left left-5"></div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577800/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171201_2aLaW.jpeg" /></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">想要</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577786/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171154_MEdJQ.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577767/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171140_8dzGR.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577752/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171128_Xc2zH.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577777/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171149_w4C5f.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left left-6"></div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577900/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171249_PF8fA.jpeg" /></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">想要</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577883/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171241_NYyBd.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577870/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171235_MceGL.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577850/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171222_45EGy.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577841/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171215_ans3h.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left left-6"></div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577916/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171258_AXhZd.jpeg" /></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">想要</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577929/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171304_NZwuJ.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577940/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171309_M5m3H.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577952/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171316_LmFZf.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577822/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171209_RM8LH.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left left-7"></div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49578038/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171358_erEBj.thumb.600_0.jpeg" /></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">想要</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49578029/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171351_rYHdV.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49578016/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171346_82wwe.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49578008/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171336_NhHGU.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> <div class="subimg subimg-s"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/49577980/detail/"><img width="176" height="176" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201210/17/20121017171324_syjan.thumb.200_0.jpeg" /></a></div> </div> </div> </div> <!-- slider end --></div> <div id="commentsharewrap"> <div id="commentshare" class="clr"> <div class="eventsharesp r">分享</div> <a class="eventcommentsp r" href="#">我来评论</a></div> </div> <div style="display: none;"> <div id="js-vote" class="vote-pop"> <p>对你喜欢的作品说点什么吧</p> <form method="post" action=""><textarea id="js-vote-txa" class="txa" name="content" data-optional="1"></textarea> <input name="choice" value="" type="hidden" /> <div class="clr vote-subarea"></div> </form></div> </div>
Error reading included file control/sociallink.html The problematic instruction: ---------- ==> include "control/sociallink.html" [on line 145, column 7 in event/event_detail.ftl] in user-directive block [on line 20, column 9 in base_with_frame_idx.ftl] in user-directive block [on line 45, column 1 in base.ftl] in user-directive extends [on line 48, column 1 in base_with_frame_idx.ftl] in user-directive extends [on line 453, column 1 in event/event_detail.ftl] ---------- Java backtrace for programmers: ---------- freemarker.template.TemplateException: Error reading included file control/sociallink.html at freemarker.core.Include.accept(Include.java:167) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.ConditionalBlock.accept(ConditionalBlock.java:79) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment$1.render(Environment.java:246) at com.duitang.webx.template.directive.OverrideDirective$TemplateDirectiveBodyOverrideWraper.render(OverrideDirective.java:52) at com.duitang.webx.template.directive.BlockDirective.execute(BlockDirective.java:32) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:274) at freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:126) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment$1.render(Environment.java:246) at com.duitang.webx.template.directive.OverrideDirective$TemplateDirectiveBodyOverrideWraper.render(OverrideDirective.java:52) at com.duitang.webx.template.directive.BlockDirective.execute(BlockDirective.java:32) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:274) at freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:126) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:310) at freemarker.core.CompressedBlock.accept(CompressedBlock.java:73) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.EscapeBlock.accept(EscapeBlock.java:84) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:1508) at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:1463) at com.duitang.webx.template.directive.ExtendsDirective.execute(ExtendsDirective.java:29) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:274) at freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:126) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.EscapeBlock.accept(EscapeBlock.java:84) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:1508) at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:1463) at com.duitang.webx.template.directive.ExtendsDirective.execute(ExtendsDirective.java:29) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:274) at freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:126) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.EscapeBlock.accept(EscapeBlock.java:84) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:199) at freemarker.template.Template.process(Template.java:259) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor111.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) at org.python.core.PyReflectedFunction.__call__(PyReflectedFunction.java:186) at org.python.core.PyReflectedFunction.__call__(PyReflectedFunction.java:204) at org.python.core.PyObject.__call__(PyObject.java:438) at org.python.core.PyObject.__call__(PyObject.java:442) at org.python.core.PyMethod.__call__(PyMethod.java:151) at org.python.pycode._pyx0._service$8(/data1/dist/app/main/java/japa/target/app/app/webapps/japa/webx/router.py:225) at org.python.pycode._pyx0.call_function(/data1/dist/app/main/java/japa/target/app/app/webapps/japa/webx/router.py) at org.python.core.PyTableCode.call(PyTableCode.java:165) at org.python.core.PyBaseCode.call(PyBaseCode.java:166) at org.python.core.PyFunction.__call__(PyFunction.java:368) at org.python.core.PyMethod.__call__(PyMethod.java:151) at org.python.pycode._pyx0.service$4(/data1/dist/app/main/java/japa/target/app/app/webapps/japa/webx/router.py:86) at org.python.pycode._pyx0.call_function(/data1/dist/app/main/java/japa/target/app/app/webapps/japa/webx/router.py) at org.python.core.PyTableCode.call(PyTableCode.java:165) at org.python.core.PyBaseCode.call(PyBaseCode.java:301) at org.python.core.PyBaseCode.call(PyBaseCode.java:194) at org.python.core.PyFunction.__call__(PyFunction.java:417) at org.python.core.PyMethod.instancemethod___call__(PyMethod.java:232) at org.python.core.PyMethod.__call__(PyMethod.java:223) at org.python.core.PyMethod.__call__(PyMethod.java:213) at org.python.core.PyMethod.__call__(PyMethod.java:208) at org.python.core.PyObject._jcallexc(PyObject.java:3555) at org.python.proxies.__main__$router$0.service(Unknown Source) at com.duitang.webx.servlet.PyServlet.service(PyServlet.java:149) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:511) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler.handle(ServletHandler.java:401) at org.mortbay.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:216) at org.mortbay.jetty.servlet.SessionHandler.handle(SessionHandler.java:182) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.handle(ContextHandler.java:766) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.handle(WebAppContext.java:450) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:230) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:114) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:152) at org.mortbay.jetty.Server.handle(Server.java:326) at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handleRequest(HttpConnection.java:542) at org.mortbay.jetty.HttpConnection$RequestHandler.headerComplete(HttpConnection.java:928) at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseNext(HttpParser.java:549) at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseAvailable(HttpParser.java:212) at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handle(HttpConnection.java:404) at org.mortbay.io.nio.SelectChannelEndPoint.run(SelectChannelEndPoint.java:410) at org.mortbay.thread.BoundedThreadPool$PoolThread.run(BoundedThreadPool.java:451) Caused by: java.io.FileNotFoundException: Template control/sociallink.html not found. at freemarker.template.Configuration.getTemplate(Configuration.java:580) at freemarker.core.Environment.getTemplateForInclusion(Environment.java:1490) at freemarker.core.Include.accept(Include.java:157) ... 95 more