<p><link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://cdn.duitang.com/css/free/p/event31.css?17" /> <script type="text/javascript" src="http://cdn.duitang.com/js/free/p/slideshow.js?14"></script> </p> <div id="controler" class="clr"></div> <p><a id="nextbtn" class="slidebtn" href="#">&nbsp;</a> <a id="prebtn" class="slidebtn" href="#">&nbsp;</a></p> <div id="horislider-wrap" scroller=""> <div id="horislider" class="clr"> <div class="unitzero"><img id="forshareimg" width="488" height="484" src="http://cdn.duitang.com/uploads/people/201206/27/20120627181934_xdUid.png" /></div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.1626buy.com/zhuanti/87.html"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/Kris.jpg" />Kris</a> <p>来自-1626.com</p> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32417781"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32417781/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618174947_ZtrQM.thumb.360_360_a.jpeg" /><span class="vdesc">去吧!毕业旅行团!</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32417771"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32417771/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618174939_AAWVE.thumb.170_170_a.jpeg" /><span class="vdesc">去吧!毕业旅行团!</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32417695"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32417695/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618174848_PkMy3.thumb.170_170_b.jpeg" /><span class="vdesc">去吧!毕业旅行团!</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32417631"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32417631/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/people/201206/20/20120620182129_vZwEe.jpeg" /><span class="vdesc">去吧!毕业旅行团!</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32417685"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32417685/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618174839_F24xY.thumb.170_170.jpeg" /><span class="vdesc">去吧!毕业旅行团!</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://shock.1626.com/2012/tuyachahuadonghua_0316/111193.html"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/AVE.jpg" />AVE</a> <p>来自-1626.com</p> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32036447"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32036447/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615154358_rAxfv.thumb.360_360_a.jpeg" /><span class="vdesc">插画师AVE新作:街头版12生肖</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32036702"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32036702/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615154552_CxTiE.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">街头版12生肖</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32036638"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32036638/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615154527_uuGXm.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">街头版12生肖</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32036668"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32036668/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615154539_MmLYH.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">街头版12生肖</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://shock.1626.com/2012/tuyachahuadonghua_0516/143370.html"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/LGhuang.jpg" />LGhuang</a> <p>来自-1626.com</p> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="28296399"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/28296399/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201205/16/20120516180838_vXMTk.thumb.360_360.jpeg" /><span class="vdesc">I miss you</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="28296445"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/28296445/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201205/16/20120516180909_kGzmn.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">Pisces</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="28296422"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/28296422/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201205/16/20120516180853_XGxYv.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">Virgo</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32038014"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32038014/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615155656_Ut5Qt.thumb.170_170_a.jpeg" /><span class="vdesc">全家大合照</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32038057"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32038057/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615155713_f2kvJ.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">young pioneer吹Ba</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://shock.1626.com/2012/tuyachahuadonghua_0615/145801.html"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/Isolan.jpg" />Isolan</a> <p>来自-1626.com</p> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32041390"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32041390/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615162248_GBM3V.thumb.360_360.jpeg" /><span class="vdesc">#喜欢妳的100个小细节#喜欢你懒懒的撒娇</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32041615"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32041615/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615162500_N5CZF.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">喜欢你看球赛投入的样子</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32042025"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32042025/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615162816_8MjyA.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">喜欢你捏我脸</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32042272"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32042272/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615162945_KvY2F.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">喜欢你病了也哄我</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32042555"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32042555/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615163140_fSGfi.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">喜欢和你一起涮牙</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://shock.1626.com/2012/tuyachahuadonghua_0615/145804.html"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/Jimmy.jpg" />Jimmy</a> <p>来自-1626.com</p> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32051786"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32051786/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615173934_Frkny.thumb.360_360_c.jpeg" /><span class="vdesc">创意插画:Hey DRAR!</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32051916"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32051916/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615174036_kzEBA.thumb.170_170_a.jpeg" /><span class="vdesc">MAGIC COLOR</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32051856"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32051856/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615174005_ZE8un.thumb.170_170_a.jpeg" /><span class="vdesc">PUT YOUR HAND ON THE AIR!</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32052025"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32052025/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615174120_jtLY8.thumb.170_170_a.jpeg" /><span class="vdesc">球鞋先生</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"> <p>来自-1626.com</p> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32409627"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32409627/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618163909_aAQa3.thumb.600_0.thumb.360_360_b.jpeg" /><span class="vdesc">原创创意品牌marmiulous!仲夏花语抱枕</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32056624"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32056624/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/15/20120615181545_MX2AB.thumb.170_170_b.jpeg" /><span class="vdesc">marmiulous!抱枕</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32409457"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32409457/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618163753_RvUWv.thumb.170_170_b.jpeg" /><span class="vdesc">marmiulous!条纹</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32409742"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32409742/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618163956_sicAT.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">拥抱在手指尖的marmiulous!</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32409551"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32409551/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618163838_dMmYr.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">marmiulous!的尾巴</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://shock.1626.com/2012/tuyachahuadonghua_0618/145827.html"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/kawi.jpg" />Kawi</a> <p>来自-1626.com</p> </div> <div class="right right-b"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32395695"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32395695/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618144849_XzSwH.thumb.360_360_a.jpeg" /><span class="vdesc">小飞船系列插画Dragon继续咆哮</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32395619"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32395619/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618144822_Nfj5d.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">百变潮爆小飞船</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32395504"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32395504/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618144744_5mHeu.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">PASSION LIKE FIRE</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://shock.1626.com/2012/tuyachahuadonghua_0618/145829.html"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/sanshu.jpg" />三树</a> <p>来自-1626.com</p> <div class="honorprize honorprize-2">&nbsp;</div> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32398594"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32398594/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618151134_wfyHv.thumb.360_360_a.jpeg" /><span class="vdesc">三树创意城市系列明信片&mdash;大连黄金海岸</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32398496"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32398496/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618151055_AUZmt.thumb.170_170_a.jpeg" /><span class="vdesc">天津生活风情画</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32397073"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32397073/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618145924_GrM2B.thumb.170_170_a.jpeg" /><span class="vdesc">上海生活风情画</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32397007"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32397007/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618145859_P8LL4.thumb.170_170_b.jpeg" /><span class="vdesc">北京生活风情画</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32396889"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32396889/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618145810_LZuXW.thumb.170_170_a.jpeg" /><span class="vdesc">广州生活风情画</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://popup.1626.com/2012/chaozhuo_0615/145803.html"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/yunduo.jpg" />云朵工厂</a> <p>来自-1626.com</p> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32043725"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32043725/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/people/201206/20/20120620173904_Hm3sT.jpeg" /><span class="vdesc">对面的女孩看过来,这里的T恤很精彩</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32044112"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32044112/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620173926_ZsGjX.gif" /><span class="vdesc">云朵工厂眼睛会动的T恤</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32044218"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32044218/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620173946_kaKLy.gif" /><span class="vdesc">云朵工厂东张西望的T恤</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32044423"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32044423/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174000_fYhFy.gif" /><span class="vdesc">云朵工厂眼睛会动的T恤</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32045585"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32045585/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174017_zyNee.jpeg" /><span class="vdesc">云朵工厂许愿云吐舌的可爱</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/u/1260"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/sansheng.jpg" />三生无形</a> <p>来自-jue.so</p> </div> <div class="right right-a"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32427955"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32427955/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174025_FrHAt.jpeg" /><span class="vdesc">三生无形</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/home/Works/1168/1/168"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/icology.jpg" />icology</a> <p>来自-jue.so</p> </div> <div class="right right-a"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="26888514"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/26888514/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174039_mUfTm.jpeg" /><span class="vdesc">2011 works catalogue</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/u/1269"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/wangjin.jpg" />汪婧</a> <p>来自-jue.so</p> <div class="honorprize honorprize-1">&nbsp;</div> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32427610"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32427610/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174055_dvLFm.jpeg" /><span class="vdesc">Re-circle陶瓷首饰</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32426887"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32426887/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174106_ZeLtL.jpeg" /><span class="vdesc">ILLUSTRATION手绘插画</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32427089"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32427089/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174117_5zWPR.jpeg" /><span class="vdesc">Candy Rings硬糖戒指</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="29315275"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/29315275/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174129_yvKNh.jpeg" /><span class="vdesc">哭泣的北极熊烛台</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="28087184"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/28087184/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174143_kmGvT.jpeg" /><span class="vdesc">相框里消失的风景</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/nobodybutyou/event/event/31/无"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/hushao.jpg" />胡少明</a> <p>来自-jue.so</p> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="27487170"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/27487170/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174153_Xm3YU.jpeg" /><span class="vdesc">书中自有黄金屋</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="26903369"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/26903369/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174205_LXWQS.jpeg" /><span class="vdesc">隔绝</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="26812650"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/26812650/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174216_nAZAu.jpeg" /><span class="vdesc">心中之城</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="27465774"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/27465774/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174227_VMTMV.jpeg" /><span class="vdesc">南国奇葩</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32426305"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32426305/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174240_YN8kw.jpeg" /><span class="vdesc">变色龙木雕</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/u/1431"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/niyao.jpg" />泥妖怪</a> <p>来自-jue.so</p> </div> <div class="right right-b"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32425497"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32425497/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174304_CrRcu.png" /><span class="vdesc">泥妖怪</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="30958406"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/30958406/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174332_X4mns.jpeg" /><span class="vdesc">中国娃娃-FACEPOT茶具</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/u/486"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/shuifang.jpg" />水房子</a> <p>来自-jue.so</p> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32423312"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32423312/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174348_ftMBV.jpeg" /><span class="vdesc">【向上的力量】~Yomi作品</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32422839"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32422839/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174359_wLfXM.jpeg" /><span class="vdesc">花知-只有花知道的世界</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="25954489"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/25954489/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174518_StFSi.jpeg" /><span class="vdesc">【紫泥新品】~可议作品</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32423578"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32423578/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174533_X4jjs.jpeg" /><span class="vdesc">【小脚怪兽】~可议作品</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/u/915"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/Sanalanlan.jpg" />Sanalanlan</a> <p>来自-jue.so</p> </div> <div class="right right-b"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="28372470"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/28372470/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174547_BJirK.jpeg" /><span class="vdesc">山之衣</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32422520"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32422520/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620174601_NedHw.jpeg" /><span class="vdesc">星陨海</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/u/32"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/shanshui.jpg" />山水一间</a> <p>来自-jue.so</p> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="26068760"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/26068760/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/people/201206/20/20120620175219_TsmsG.jpeg" /><span class="vdesc">卷荷系列</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32421324"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32421324/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/people/201206/20/20120620185627_AhFZd.jpeg" /><span class="vdesc">净信触尘</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32421846"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32421846/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620175328_VCrrr.jpeg" /><span class="vdesc">福底碗</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32428242"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32428242/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618193007_kN2CR.thumb.360_360_c.jpeg" /><span class="vdesc">青山不碍白云飞</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/u/1347"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/chenfu.jpg" />陈福荣</a> <p>来自-jue.so</p> </div> <div class="right right-b"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="28848991"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/28848991/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201205/21/20120521100717_z2Ver.jpeg" /><span class="vdesc">空性非相</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32420438"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32420438/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620175350_vs4nG.jpeg" /><span class="vdesc">波</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/u/30"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/mumo.jpg" />木墨</a> <p>来自-jue.so</p> </div> <div class="right right-a"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32417333"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32417333/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620175416_AdMn5.jpeg" /><span class="vdesc">书桌</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/u/4"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/then.jpg" />Then</a> <p>来自-jue.so</p> <div class="honorprize honorprize-3">&nbsp;</div> </div> <div class="right right-c"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="31752385"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/31752385/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620175448_YdmRC.jpeg" /><span class="vdesc">窗花红木U盘</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32414954"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32414954/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/18/20120618172312_j8Yxf.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">尺</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="30970956"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/30970956/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/item/201206/07/20120607133500_xQczm.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">弹簧</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="31114925"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/31114925/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/08/20120608135344_HP28M.thumb.170_170_c.jpeg" /><span class="vdesc">牛奶瓶</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32418732"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32418732/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620175500_JvdeW.jpeg" /><span class="vdesc">山水杯</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/home/Works/9/1/277"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/ruogu.jpg" />若谷</a> <p>来自-jue.so</p> </div> <div class="right right-b"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="32412283"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32412283/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620175522_hwXk4.jpeg" /><span class="vdesc">若谷手工皂</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> <div class="subimg subimg-s" data-blogid="32414140"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/32414140/detail/"><img width="170" height="170" data-src="http://cdn.duitang.com/uploads/files/201206/20/20120620175534_QCRKK.jpeg" /><span class="vdesc">特制古法酸梅汤</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> <div class="unit"> <div class="left"><a target="_blank" href="http://www.jue.so/u/926"><img width="48" height="48" src="http://cdn.duitang.com/uploads/event/31/shenmen.jpg" />什么design</a> <p>来自-jue.so</p> </div> <div class="right right-a"> <div class="subimg subimg-b" data-blogid="31505558"><a target="_blank" href="http://www.duitang.com/people/mblog/31505558/detail/"><img width="360" height="360" data-src="http://img2.duitang.com/uploads/item/201206/11/20120611122320_3zfuN.thumb.360_360_c.jpeg" /><span class="vdesc">水泥花盆</span></a> <a class="eventzan votebtn" href="#"><span class="vtact">赞</span><span class="vcount"></span></a></div> </div> </div> </div> </div> <div id="commentsharewrap"> <div id="commentshare" class="clr"> <div class="eventshare31 eventsharesp r">分享</div> <a class="eventcomment31 eventsharesp r" href="#">我来评论</a></div> </div> <div style="display: none;"> <div id="js-vote" class="vote-pop"> <p>对你喜欢的作品说点什么吧</p> <form method="post" action=""><textarea id="js-vote-txa" class="txa" name="content" data-optional="1"></textarea> <input name="choice" value="" type="hidden" /> <div class="clr vote-subarea"></div> </form></div> </div>
Error reading included file control/sociallink.html The problematic instruction: ---------- ==> include "control/sociallink.html" [on line 145, column 7 in event/event_detail.ftl] in user-directive block [on line 20, column 9 in base_with_frame_idx.ftl] in user-directive block [on line 45, column 1 in base.ftl] in user-directive extends [on line 48, column 1 in base_with_frame_idx.ftl] in user-directive extends [on line 453, column 1 in event/event_detail.ftl] ---------- Java backtrace for programmers: ---------- freemarker.template.TemplateException: Error reading included file control/sociallink.html at freemarker.core.Include.accept(Include.java:167) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.ConditionalBlock.accept(ConditionalBlock.java:79) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment$1.render(Environment.java:246) at com.duitang.webx.template.directive.OverrideDirective$TemplateDirectiveBodyOverrideWraper.render(OverrideDirective.java:52) at com.duitang.webx.template.directive.BlockDirective.execute(BlockDirective.java:32) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:274) at freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:126) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment$1.render(Environment.java:246) at com.duitang.webx.template.directive.OverrideDirective$TemplateDirectiveBodyOverrideWraper.render(OverrideDirective.java:52) at com.duitang.webx.template.directive.BlockDirective.execute(BlockDirective.java:32) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:274) at freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:126) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:310) at freemarker.core.CompressedBlock.accept(CompressedBlock.java:73) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.EscapeBlock.accept(EscapeBlock.java:84) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:1508) at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:1463) at com.duitang.webx.template.directive.ExtendsDirective.execute(ExtendsDirective.java:29) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:274) at freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:126) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.EscapeBlock.accept(EscapeBlock.java:84) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:1508) at freemarker.core.Environment.include(Environment.java:1463) at com.duitang.webx.template.directive.ExtendsDirective.execute(ExtendsDirective.java:29) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:274) at freemarker.core.UnifiedCall.accept(UnifiedCall.java:126) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.MixedContent.accept(MixedContent.java:92) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.EscapeBlock.accept(EscapeBlock.java:84) at freemarker.core.Environment.visit(Environment.java:221) at freemarker.core.Environment.process(Environment.java:199) at freemarker.template.Template.process(Template.java:259) at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor111.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606) at org.python.core.PyReflectedFunction.__call__(PyReflectedFunction.java:186) at org.python.core.PyReflectedFunction.__call__(PyReflectedFunction.java:204) at org.python.core.PyObject.__call__(PyObject.java:438) at org.python.core.PyObject.__call__(PyObject.java:442) at org.python.core.PyMethod.__call__(PyMethod.java:151) at org.python.pycode._pyx0._service$8(/data1/dist/app/main/java/japa/target/app/app/webapps/japa/webx/router.py:225) at org.python.pycode._pyx0.call_function(/data1/dist/app/main/java/japa/target/app/app/webapps/japa/webx/router.py) at org.python.core.PyTableCode.call(PyTableCode.java:165) at org.python.core.PyBaseCode.call(PyBaseCode.java:166) at org.python.core.PyFunction.__call__(PyFunction.java:368) at org.python.core.PyMethod.__call__(PyMethod.java:151) at org.python.pycode._pyx0.service$4(/data1/dist/app/main/java/japa/target/app/app/webapps/japa/webx/router.py:86) at org.python.pycode._pyx0.call_function(/data1/dist/app/main/java/japa/target/app/app/webapps/japa/webx/router.py) at org.python.core.PyTableCode.call(PyTableCode.java:165) at org.python.core.PyBaseCode.call(PyBaseCode.java:301) at org.python.core.PyBaseCode.call(PyBaseCode.java:194) at org.python.core.PyFunction.__call__(PyFunction.java:417) at org.python.core.PyMethod.instancemethod___call__(PyMethod.java:232) at org.python.core.PyMethod.__call__(PyMethod.java:223) at org.python.core.PyMethod.__call__(PyMethod.java:213) at org.python.core.PyMethod.__call__(PyMethod.java:208) at org.python.core.PyObject._jcallexc(PyObject.java:3555) at org.python.proxies.__main__$router$0.service(Unknown Source) at com.duitang.webx.servlet.PyServlet.service(PyServlet.java:149) at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:820) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder.java:511) at org.mortbay.jetty.servlet.ServletHandler.handle(ServletHandler.java:401) at org.mortbay.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHandler.java:216) at org.mortbay.jetty.servlet.SessionHandler.handle(SessionHandler.java:182) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandler.handle(ContextHandler.java:766) at org.mortbay.jetty.webapp.WebAppContext.handle(WebAppContext.java:450) at org.mortbay.jetty.handler.ContextHandlerCollection.handle(ContextHandlerCollection.java:230) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerCollection.handle(HandlerCollection.java:114) at org.mortbay.jetty.handler.HandlerWrapper.handle(HandlerWrapper.java:152) at org.mortbay.jetty.Server.handle(Server.java:326) at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handleRequest(HttpConnection.java:542) at org.mortbay.jetty.HttpConnection$RequestHandler.headerComplete(HttpConnection.java:928) at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseNext(HttpParser.java:549) at org.mortbay.jetty.HttpParser.parseAvailable(HttpParser.java:212) at org.mortbay.jetty.HttpConnection.handle(HttpConnection.java:404) at org.mortbay.io.nio.SelectChannelEndPoint.run(SelectChannelEndPoint.java:410) at org.mortbay.thread.BoundedThreadPool$PoolThread.run(BoundedThreadPool.java:451) Caused by: java.io.FileNotFoundException: Template control/sociallink.html not found. at freemarker.template.Configuration.getTemplate(Configuration.java:580) at freemarker.core.Environment.getTemplateForInclusion(Environment.java:1490) at freemarker.core.Include.accept(Include.java:157) ... 95 more